Raad van Toezicht

Raadgevend & controleren aan/van het bestuur.

In algemene zin toetst de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur bij de beleidsvorming en de uitvoering van hun bestuurstaken oog houdt op het belang van de vereniging in relatie tot haar maatschappelijke functie. Bovendien wordt er getoetst of hierbij een zorgvuldige en evenwichtige afweging is gemaakt van de belangen van allen die bij de vereniging zijn betrokken. 


Onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht vallen onder meer:

  • De zorg dragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur (benoeming, beoordeling en ontslag van de Raad van Bestuur).
  • Het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur.
  • Het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de vereniging.
  • Het goedkeuren van statutair vastgelegde strategische beslissingen.

De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en bestuur uitgangspunten. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden.

De Raad van Toezicht heeft een eigen mailadres: raadvantoezicht@team-gas.nl